Obchodní podmínky

Prodej online video kurzů

www.libor-smetana.cz

 

1.    Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového kurzu nebo videa dle výběru zákazníka (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://libor-smetana.cz vyplněním a odesláním objednávky.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba:

Libor Smetana, Budějovická 1542, 39002, Tábor, IČ: 45057532, vedený v Živnostenské rejstříku.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2.   Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://libor-smetana.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://libor-smetana.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3.   Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://libor-smetana.cz najdete cenu celkové objednávky.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktů.

4.    Možnosti platby

4.1 Možnosti platby platební brány:

4.1.1 Rychlým online bankovním převodem na korunový nebo eurový účet Libora Smetany

4.1.2 Bankovním převodem na korunový účet Libora Smetany
4.1.3 Online platební kartou: VISA, MasterCard.

4.2 Platební bránou společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.

4.3 Forma platby: Platba je možná v CZK nebo EUR a to pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

4.4 Bonusy: Pokud jsou součástí objednávky nějaké bonusy, bude k nim umožněn přístup po uhrazení částky.

5.    Odstoupení od smlouvy

5.1 Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

6.    Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7.    Odpovědnost

7.1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8.    Vyloučení odpovědnosti

Vstupem do kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z lekcí kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Veškeré informace v jednotlivých videích a kurzech vycházejí pouze z vlastních zkušeností autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Libor Smetana  není zodpovědný za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Každý zákazník, který si koupí některý ze vzdělávacích kurzů a videí, je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Poskytovatel tímto nezaručuje kupujícímu úspěch. Dále poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z těchto vzdělávacích kurzů a videí.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j  NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.